Gode Penges privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Gode Penge er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er:
Foreningens formand og foreningens datakontaktperson som begge kan findes på www.godepenge.dk/hvem-er-vi

Adresse: Fælledvej 12, 2200 København N
CVR: 35705961
Telefonnr.: (+45) 5555 3514
Mail: kontakt@godepenge.dk
Hjemmeside: www.godepenge.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler udgangspunktet kun almindelige personoplysninger, men idet Gode Penge anses som en “filosofisk” forening ifølge persondataforordningen, er dét at være medlem (eller lignende) af foreningen, i sig selv, en følsom personoplysning.

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemmer:

 • Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse

 • Evt cpr-nr, - hvis medlemmet har oplyst dette (med det formål at vi oplyser det til SKAT, så vedkommende kan få skattefradrag).

Frivillige:

 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer mailadresse.

 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen.

 • Mødedeltagelse og eventuelle forslag m.v. der stilles til møder.

 • Eventuelle oplysninger om beskæftigelse/uddannelsesbaggrund eller lignende, hvis dette er relevant og den frivillige selv har oplyst om dette.

 • I få tilfælde kontooplysninger, hvis den frivillige har nogle udlæg for foreningen.

Modtagere af nyhedsbrev

 • Navn, emailadresse, dato for tilmelding til nyhedsbrevet

Andre typer kontakter

Vi indsamler i nogle tilfælde data på andre typer kontaktpersoner, der er relevante for foreningen, fx i forbindelse med afholdelse af arrangementer eller i kommunikationsøjemed. Det kan fx være politikere, journalister og forskellige fagfolk.

 • Emailadresse

 • Beskæftigelse

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi indsamler udelukkende oplysninger som du selv frivilligt og bevidst videregiver til os, som for eksempel, når indmelselsesblanketten udfyldes. Undtagelsesvis indsamler vi i nogle tilfælde mailadresser eller oplysning om beskæftigelse på andre typer af kontakter (fx politikere, journalister og fagfolk), men kun hvis disse oplysninger er

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Formålene med at behandle oplysninger om:

Medlemmer:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

 • At administrere din relation til foreningen

Frivillige:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

 • At vi har overblik over frivilliges erfaringer og kompetencer

 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

 • At administrere din relation til foreningen

Modtagere af nyhedsbrev:

 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

 • At administrere din relation til foreningen

Andre kontakter:

 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem

 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt

 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter.

 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.

 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter.

 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.
Vi benytter os dog af databehandlere - også uden for EU -, og har sikret os, at de opbevarer dine data sikkert og fortroligt, blandt andet ved at indhente de nødvendige databehandleraftaler i overenstemmelse med persondatafordningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig, som modtager af nyhedsbrev, eller andet:

Medlemmer:
Vi sletter oplysninger om dig når (inden for rimelig tid, senest et halvt år efter at) dit medlemskab ophører.

Frivillige:
Vi sletter oplysninger om dig, inden for rimelig tid efter at dit frivillige arbejde ophører, og det ikke er sandsynligt, at du vil genoptage dit frivillige arbejde igen inden for rimelig fremtid. Fx når du udtrykkeligt giver besked herom, eller senest 5 år efter vi senest har været i kontakt med dig.

Modtagere af nyhedsbrev:
Vi sletter dine oplysninger når (inden for rimelig tid, senest et halvt år efter at) du afmelder dig nyhedsbrevet.

Andre kontakter:
Kontaktdata på folk foreningen har samarbejdet med, eller hvis data foreningen på anden måde har fået af vedkommende, slettes når foreningen ikke har været i kontakt med dem så længe, at det ville anses for upassende at kontakte dem igen.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret).

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse).

 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt).

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring.

 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger. Kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemme